Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Inhoud ruimtelijke onderbouwing

Inhoud ruimtelijke onderbouwing

Wat is een goede ruimtelijke onderbouwing en mag de gemeente dat zomaar verlangen?

Wanneer is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig?

Wanneer uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan dan kan de gemeente afwijken van het bestemmingsplan waardoor uw bouwplan toch kan worden gerealiseerd. Hiervoor moet wel eerst een procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden opgestart.Bij een afwijking is  ‘een goede ruimtelijke onderbouwing’ nodig.

Wat is een ‘goede ruimtelijke onderbouwing?

In een goede ruimtelijke onderbouwing moeten de volgende onderwerpen terugkomen:

  • de resultaten of doelen van het project;
  • de gevolgen voor de waterhuishouding;
  • uitkomsten van onderzoek en overleg met betrokken gemeenten, waterschappen en diensten van provincie en Rijk;
  • uitkomsten van inspraak met burgers en maatschappelijke organisaties;
  • de uitvoerbaarheid van het project, de financiële haalbaarheid en mogelijke planschade;
  • de gevolgen voor aanwezige of te verwachten monumenten;
  • de gevolgen voor o.a. de stedenbouw, natuur en landschap en flora- en fauna;
  • de gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem;
  • de akoestische gevolgen (geluidhinder) voor zover de Wet geluidhinder dat vereist.
Of al deze onderwerpen in de onderbouwing moeten worden opgenomen, hangt af van de plaats en de omvang van het project. De mate waarin bovenstaande aspecten aan de orde komen, is ook afhankelijk van omvang en ingrijpendheid van het voorgenomen project. Als er voor het projectbesluit een milieu-effectrapport moet worden opgesteld, zal een aantal van bovenstaande aspecten al/ook in dat rapport aan de orde komen.
 
Bent u benieuwd hoe ik u kan u helpen met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing?  Neem geheel vrijblijvend contact met mij op  of laat mij contact met u opnemen.