Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Leegstandwet en verhuur

17 January, 2014

Leegstandwet en verhuur vastgoed

De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om tijdelijk en zonder huurbescherming vastgoed te verhuren. Dit is mogelijk voor:

  • woonruimte in een aantal soorten ‘niet-woongebouwen’ die in afwachting zijn van een andere bestemming, sloop of renovatie;
  • woonruimte in een huurwoning in afwachting van sloop of renovatie;
  • woonruimte in een te koop staande koopwoning (nieuw of bestaand).

Het kan hierbij gaan om appartementen, portiekwoningen, grondgebonden gezinswoningen of zorggebouwen. Het kan ook gaan om voor bewoning geschikt gemaakte ‘niet-woonruimten’ zoals scholen, winkels, kantoor of bedrijfsruimte.

Tijdelijk herbestemmen Leegstandwet

Heeft het pand volgens het bestemmingsplan niet de bestemming ‘wonen’, dan kan de gemeente het gebouw maximaal vijf jaar tijdelijk een bestemming voor wonen geven. Om op basis van de Leegstandwet een huurovereenkomst af te sluiten, moet de verhuurder een vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Wethouders. B&W mag een vergunning tijdelijke verhuur voor maximaal twee jaar verlenen. Daarna kunnen zij de vergunning verlengen, tot een totale duur van vijf jaar. Er is een wetsvoorstel dat dit verruimd naar 10 jaar. De maximale tijd voor tijdelijke verhuur van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie, wordt verlengd van vijf naar zeven jaar. B&W bepalen in de vergunning de maximale huurprijs. Dit maximum wordt berekend aan de hand van een puntenstelsel. Bij de vergunningsaanvraag moet de verhuurder, wanneer daarvan sprake is, aangeven dat hij kamergewijs wil gaan verhuren. De huurprijs zal dan per kamer worden vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte. Huurder en verhuurder kunnen geen hogere huurprijs overeenkomen.

Eisen huurcontract Leegstandwet

Het huurcontract duurt minimaal zes maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van een maand, de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden. De huurovereenkomst moet verwijzen naar de vergunning. Er moet in staan hoe lang de vergunning voor tijdelijke verhuur geldig is, welke huurprijs daarin is vermeld. De verhuurder moet de vergunning tijdig verlengen. Doet hij dit niet en blijft de huurder in de woning zitten, dan ontstaat een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder heeft geen huurbescherming, behalve in de hierboven genoemde opzegtermijn.

Eisen Bouwbesluit Leegstandwet

Net als bij tijdelijke verhuur van woningen of kamers, geldt bij tijdelijke verhuur dat woningen moeten voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan licht, lucht en hygiëne. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat bij verbouw van kantoren naar woningen, de woningen aan de eisen voor bestaande bouw moeten voldoen.