Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Vergunning van rechtswege

01 November, 2011

Omgevingsvergunning van rechtswege, wat te doen ?

Wanneer u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, moet de gemeente hierop binnen 8 weken een beslissing nemen. Gebeurt dat niet, dan is er in de meeste gevallen ‘van rechtswege een vergunning ontstaan’ (een uitzondering hierop is bijvoorbeeld wanneer er alleen aan de gevraagde activiteit kan worden meegewerkt nadat het bestemmingsplan is herzien). Maar u kunt zich dan nog niet rijk rekenen, want de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit alleen in werking treedt, nadat het is bekend gemaakt. De overheid zal dat dus eerst moeten doen door publicatie van de ‘van rechtswege vergunning’ in het lokale huis-aan-huisblad in uw gemeente. Daarna kunnen belanghebbenden nog bezwaar tegen ‘de van rechtswege verleende vergunning’ maken. Gebeurt dat niet, of wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan de vergunning worden gebruikt.

Een ‘van rechtswege verkregen vergunning’ wordt niet altijd automatisch door de gemeente bekend gemaakt. Soms is daarvoor een ingebrekestelling en een beroep op de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ nodig. Laat mij contact met u opnemen wanneer u hierover meer informatie wilt.