Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Eisen bestemmingsplan

Procedure bestemmingsplan

Voor uitleg over de procedure die een bestemmingsplan doorloopt, leest u meer op www.bezwaarenberoepschrift.nl.

Digitaal bestemmingsplan verplicht

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen digitaal moeten worden opgesteld en digitaal beschikbaar moeten worden gesteld.

RO-Standaarden

Om de digitale uitwisseling van bestemmingsplannen mogelijk te maken zijn zogenaamde RO-Standaarden 2008 ontwikkeld. Deze standaarden zijn met een ministeriele Regeling gekoppeld aan de Wro. De standaarden worden beheerd door Geonovum [website]. In de RO-Standaarden is de wijze waarop de beschikbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid van de instrumenten uit de Wro moet worden verzorgd, vastgelegd. De belangrijkste RO-standaarden 2008 voor wat betreft het bestemmingsplan zijn:

IMRO

IMRO staat voor Informatie Model Ruimtelijke Ordening. In dit informatiemodel is de opbouw en structuur van digitale ruimtelijke instrumenten voorgeschreven. Wettelijk is voorgeschreven dat het IMRO2008-datamodel moet worden toegepast voor ruimtelijke instrumenten die als ontwerp na 1 januari 2010 ter inzage worden gelegd.

SVBP2008

SVBP2008 staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. In dit document is de verplichte standaardisatie van bestemmingsplannen en inpassingplannen vastgelegd. In dit document zijn bijvoorbeeld de verplichte hoofdgroepen van bestemmingen benoemd en de verplichte kleuren van de verschillende bestemmingen vastgelegd.

Meer informatie.

STRI2008

STRI2008 staat voor Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten. De toevoeging 2008 geeft aan dat dit document uitspraken doet over de toegankelijkheid van ruimtelijke documenten die zijn opgebouwd volgens IMRO2008. In dit document zijn verplichtingen opgenomen die de beschikbaarheid, vindbaarheid en authenticiteit van ruimtelijke instrumenten moeten waarborgen. Concreet is in dit document bijvoorbeeld vastgelegd hoe de digitale bestanden beschikbaar moeten worden gesteld en hoe een digitaal waarmerk aan een ruimtelijk document moet worden toegevoegd.

Wanneer het bestemmingsplan gereed is, moet het openbaar worden gemaakt. Dit verzorgt de gemeente door een publicatie in het lokaal huis-aan-huisblad, op de gemeentesite en op de site www.ruimtelijkeplannen.nl