Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Maatschappelijk en Wonen in Amsterdam

Het ziet ernaar uit dat een pand met een maatschappelijke bestemming aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam binnenkort mag worden bewoond. De bestemming ‘maatschappelijk’ die voor het hele pand van vier etages gold was de afgelopen jaren niet in te vullen en dat zorgde voor langdurige leegstand. Doordat het stadsdeel Zuid nu een even eenvoudige als creatieve verruiming in het gebruik gaat toestaan, kan er straks worden gewoond en kan er een maatschappelijke functie worden uitgevoerd. In het Parool van 10 februari 2013 viel al te lezen dat de vraag naar ruimte voor maatschappelijke bestemmingen...

Continue reading

Proceskostenvergoeding

Besluit Proceskostenvergoeding bestuursrecht Een proceskostenvergoeding in het bestuursrecht kan worden uitgekeerd wanneer het bestuursorgaan in strijd met het recht heeft gehandeld en u daartegen een bezwaarschrift of een beroepschrift indient. De adviescommissie of een rechter kan bepalen dat u op grond van uw bezwaarschrift of beroepschrift recht heeft op een proceskostenvergoeding. Door deze regeling kunnen wij in sommige zaken (nagenoeg) kostendekkend voor u werken. Hier leest u de integrale tekst van het Besluit Proceskostenvergoeding (per 3 november 2011)   Voorwaarden proceskostenvergoeding Om...

Continue reading

Dwangsom en gesprek

Dwangsom en gesprek met de gemeente Wanneer u u een dwangsom is aangekondigd  of zelfs al is opgelegd, is er alle reden om er nog eens een gesprek met de gemeente te hebben. Hierna vertel ik er wat meer over: In de gemeente Medemblik voer ik op dit moment met meerdere bewoners van een recreatiepark een procedure tegen de regeling voor hun park in het bestemmingsplan. De gemeente wil permanente bewoning van recreatiewoningen hier niet toestaan en heeft aangekondigd in de toekomst een dwangsom tegen de permanente bewoning van de recreatiewoningen op te gaan leggen. Ondertussen zijn we met de...

Continue reading

Lagere dwangsom

Het college van Burgemeester en Wethouders van Deventer heeft na een bezwaarschrift een lagere dwangsom moeten opleggen. Het college had in een besluit bepaald dat de in een woning in Deventer aanwezige asbesthoudende materialen moesten worden gesaneerd overeenkomstig de in het besluit genoemde voorschriften van de Bouwverordening van de gemeente Deventer. Volgens het besluit moest de belanghebbende: Vooraf een melding van sloop en sanering doen bij de gemeente; De saneringswerkzaamheden laten uitvoeren door een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat; Eén week voorafgaande...

Continue reading

Leegstandwet en verhuur

Leegstandwet en verhuur vastgoed De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om tijdelijk en zonder huurbescherming vastgoed te verhuren. Dit is mogelijk voor: woonruimte in een aantal soorten ‘niet-woongebouwen’ die in afwachting zijn van een andere bestemming, sloop of renovatie; woonruimte in een huurwoning in afwachting van sloop of renovatie; woonruimte in een te koop staande koopwoning (nieuw of bestaand). Het kan hierbij gaan om appartementen, portiekwoningen, grondgebonden gezinswoningen of zorggebouwen. Het kan ook gaan om voor bewoning geschikt gemaakte ‘niet-woonruimten’...

Continue reading

Plan en met wie praat je dan?

‘De gemeente’ bestaat uit gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren en voor een omgevingsvergunning om te mogen bouwen moet u naar ‘de gemeente’. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is in zaken over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen de hoogste bestuursrechter. In de zaken 201203326/1/R1 en 201207951/1/R1 is bepaald dat u heel goed moet snappen met wie u over uw plannen in gesprek bent bij ‘de gemeente’ en of wat u wordt verteld u ook het volle vertrouwen mag geven dat het allemaal goed komt. Of u een vergunning voor...

Continue reading

Planschaderisicoanalyse laten opstellen

Planschaderisicoanalyse laten opstellen Wanneer u als ontwikkelaar, architect, bouwkundig tekenaar of als particulier een plan heeft dat alleen kan worden uitgevoerd, nadat een planologische procedure is gevoerd, zal de gemeente een planschaderisicoanalyse van u vragen. U moet dan een planschaderisicoanalyse laten opstellen en hieruit blijkt hoeveel schade iemand naar verwachting leidt door een nieuw bestemmingsplan of door een projectbesluit dat voor uw gebiedsontwikkeling nodig is. Die schade kan ontstaan door de waardedaling van een aanliggend object; bedrijf of woning. Op basis van de planschaderisicoanalyse,...

Continue reading

Webshop en bestemming

Als je een webshop start en je weet niet of de gemeente daar tegen op kan treden, of je wilt een webshop starten zonder dat je daarvoor een vergunning wilt aanvragen, stel jezelf dan de volgende vragen: 1.    Heeft mijn webshop een ruimtelijke uitstraling? Een webshop heeft  een ruimtelijke uitstraling wanneer: –           de shop voor publiek is geopend, met en/of zonder afspraak; –           er bij jou producten kunnen uitgeprobeerd, bekeken, afgehaald en/of betaald –           je een voorraad van producten aanhoudt; –           je een uitstalling voor de verkoop hebt. 2.  ...

Continue reading

Speelplaats kinderopvang

Speelplaats kinderopvang in tuin toegestaan ? In zaaknummer 201009378/1/H heeft de Raad van State bepaald dat het gebruik van de tuin door de in het kinderdagverblijf opgevangen kinderen inherent is aan en  ten dienste staat van het toegestane gebruik van het pand als kinderdagverblijf. Deze uitspraak geeft duidelijkheid over de bestemming ‘Tuin’. Gemeenten willen nog wel eens van mening zijn dat er voor de bestemming ‘Tuin’ het gebruik als buitenspeelplaats bij een kinderopvang niet zomaar toestaat. De Raad van State  bepaalt dus dat het (door een bestemmingsplan, vrijstelling...

Continue reading

  • 1
  • 2